Folkedans Danmarks historie

 
 
  
1929 
På den stiftende generalforsamling i Aarhus den 20. oktober 1929 valgtes følgende: Formand Statsskovrider Poul Lorenzen, Mosskovgård. Styrelsesmedlemmer Adjunkt Andreas Otterstrøm, Sønderborg. Tømrermester Svend Clemmensen, København. Gårdejer J. Johansen, Roskilde. Cyklehandler Søren Hornbæk, Randers. Fru Sørine Thyregaard, Jebjerg. Skræddermester Aksel Lansen, Nørskov. Frk. Aase Meier, Holte. Revisorer Amtsfuldmægtig P. C. Kæmpegaard, Skanderborg. Magister C. V. Otterstrøm, Lyngby.  

 
1930 
 Det første landsstævne afholdtes i Skanderborg, lørdag den 21. og søndag den 22. juni. 14 hold deltog i opvisningen - 6000 tilskuere. Andreas Otterstrøm foreslår at forhandle med “Dansk Ungdom” om at optage stof om folkedans og lignende fire gange årligt med fire sider. Dette stof trykkes som særtryk og udsendes til medlemmerne efter nærmere vedtagne regler. Det overlodes Fru Thyregaard at forespørge De danske Gymnastikforeninger om støtte til delingsføreres kursus i folkedans. Ved generalforsamlingen valgtes til styrelsen hr. Willy Jørgensen som repræsentant for Københavns Højskoleforenings Folkedansere.  

 
1931 
 Nordisk stævne i København - deltagere fra Norge, Sverige, Finland og England indbydes. Der sørges for mindst 2 stabile musikere, som kan overtage den musik, holdene ikke selv kan præstere. Hjemstavnsliv udsendes selvstændigt af D.F. med fire numre årligt. - De to første blev 4-sider - de to næste 8-sidede. Kontingentet foreslås nedsat fra 1 kr. pr. medlem til 50 øre. - Udsattes til videre. Forslag om et medlemsemblem i form af en lille sølvknap, såfremt der til sekretæren indgår bestilling fra et flertal af medlemmerne. (Det gjorde der ikke!) Adjunkt Otterstrøm ankede med tilslutning af flere over den måde, som radioen gengav de gamle dansemelodier på.  

 
1932 
 Landsstævne i Odense. - Nordisk stævne i Oslo. - 2-3 kvadriller deltog. Forslaget om nedsættelse af medlemskontingentet til 50 øre nedstemtes. 46 st. for 54 st. imod. Der foreslås håndarbejder kursus med særligt henblik på fremstilling af folkedragter. - Styrelsesmøde afholdtes på Fanø i Sønderho, hvor man bl.a. sammen med en del af øens befolkning dansede Sønderhoning hele den lange nat. D.F. første film optoges ved den lejlighed.  

 
1933 
 Landsstævne i Sønderborg. - Til bestyrelsen nyvalgtes frk. Funch, Stege, - Sv. Clemmensen, suppleant. - Man drøfter at lade Hjemstavnsliv blive obligatorisk medlemsblad - men vedtager at blive ved det bestående - formanden deltager i et flere-dages forhandlingsmøde med højskolefolk på Ollerup Højskole om folkedans og folkedragter.  

 
1934 
 Landsstævne i Roskilde. - Nordisk stævne i Helsingfors - Internationalt stævne i Wien. Til de to udenlandske stævner modtages tilskud fra Kulturfonden. Hans Nielsen, Odense valgtes til styrelsen. - Man vedtager følgende henvendelse til medlemmerne: D.F. henstiller til medlemmerne ikke at misbruge, slide eller på anden måde ødelægge uerstattelige gamle ting.  

 
1935 
 Landsstævne i Randers. - Udflugt til Spentrup Kro. - Adjunkt Otterstrøm foreslår at udarbejde en fælles plan over årlig indøvelse af folkedanse og udsende den til folkedanseforeninger - Ungdoms- og Gymnastikforeninger og Idrætsforeninger hele landet over. Formanden foreslår at nedsætte et udvalg, som kan udarbejde forlag til en anden styreform for D.F., f.eks. et repræsentantskab. Et forslag om at gøre Hjemstavnsliv til et månedsblad skal nærmere overvejes. - Ejnar Jørgensen, Vindbyholt vælges i styrelsen.  

 
1936 
 Landsstævne i Fredericia. - Rejse til Tyskland. Opvisning på Olympiastadion i Berlin. - Statsskovrider Poul Lorenzen afløses af forstander A. Thyregaard som formand. - Adjunkt Andreas Otterstrøm afløses som redaktør af H.H.Hansen, Nørskov. - det vedtoges at udgive “Hjemstavnsliv” i samarbejde med “Dansk Ungdom”.  

 
1937 
 Nordisk stævne i Aalborg. - Deltagelse i “Kraft durch Freude” stævne i Hamburg. - Der optoges en stævnefilm i Aalborg. - Formanden valgtes til at deltage i et af foreningen “Norden” foreslået samarbejdsudvalg for Nordisk ungdomsarbejde. Det overlades Andreas Otterstrøm at udarbejde forslag til radioundervisning i folkedans.  

 
1938 
 Andreas Otterstrøm døde den 2. marts 1938. Landsstævne i Vordingborg. - Internationalt stævne i London. - Formandsmøde i Fredericia den 6. februar, hvor nye forslag drøftes. - Nye vedtægter vedtages på årsmødet - med et repræsentantskab i stedet for alm. generalforsamling. - Frk. Riisberg, Hørning, og Peder Clausen, Kettingskov, nyvalgtes til styrelsen.  

 
1939 
 Landsstævne i Vejle. - Internationalt stævne i Stockholm. Man drøfter at rejse et minde på Snoghøj for Andreas Otterstrøm. Frede Andersen, Nr. Asminderup, indvælges i styrelsen. Man har forsøgt at danne et A/S til udgivelse af Hjemstavnsliv og i den anledning tegnet aktier - men der blev tegnet for få, og tanken henlagdes.  

 
1940 
 Intet landsstævne på grund af besættelsen. - Den 9. marts 1940 sendtes hilsen til nordiske folkedansere samt en pengegave til Finland. - D.F. vedtager selv at udgive Hjemstavnsliv med 10 numre årlig. Købke Rimmer indvælges i styrelsen. C.F.Christiansen valgtes til revisor.  

 
1941
 Landsstævne i Holbæk. Telegrafbestyrer Sv. Jørgensen, Fredericia, foreslår at udgive en del gamle folkedanse. Gartner Mogensen, Roskilde, indvælges i styrelsen. D.F. tilslutter sig Dansk Ungdoms-Samvirke.  

 
1942 
 Landsstævne i Silkeborg. Foredrag om Æ Bindstouw af seminarieforstander P.M.Winther. Sendemandsmøderne flyttes, da isvanskelighederne hindrer deltagelse i februar og marts, Mindet for Andreas. Otterstrøm på Snoghøj Gymnastikhøjskole afsløres den 14. juli 1942. Forhandling med telegrafbestyrer Svend Jørgensen om udgivelse af spillemandsmusik. Svend Clemmensen valgtes til revisor.  

 
1943 
 Landsstævne i Odense. Stiftelse af Danske Folkedanseres Spillemandskreds. Odense Folkedanseres Sangkor synger. Svend Clemmensen og C.F.Christiansen indvælges i styrelsen. - Arne Bech, Holstebro, og J.C.Krogh, Tøndering, vælges til revisorer.  

 
1944 
 På grund af forholdene under besættelsen afholdtes intet landsstævne i 1944. Kursusvirksomheden blomstrede derimod som aldrig før. Ledermøde i Odense. - Folkedansekursus på Gerlev Idrætshøjskole og Askov Højskole. Nytårskursus i Snoghøj forhindredes ved skolens beslaglæggelse, - det deltes i to: Salling Ungdomsskole og Vejle Idrætshøjskole.  

 
1945 
 Sendemandsmøde og landsstævne aflyses. Lederkursus og instruktionskursus på Salling Ungdomsskole. - Lederkursus på Salling Ungdomsskole. - Do. i Kliplev (Sønderjylland). - Do. på Borris Landbrugsskole. Nytårskursus på Østjydsk Husmandsskole med så stor tilslutning, at et samtidigt spillemandskursus må afholdes på Engelsholm Højskole.  

 
1946 
 Til landsstævnet i Aarhus vedtoges det at indbyde repræsentanter fra Norge, Sverige, Finland og Sydslesvig. - Lignende arrangementer var ordnet i Stockholm, Svenska Ungdomringens 25 års jubilæum - Trondheim - Noregs Ungdomslags 50 års jubilæum. Spillemandskredsen ordner koncert ved stævnets åbning. Besøg af hollandske folkedansere. - Man vedtager samarbejde med Folk og Værn i forskellige byer.  

 
1947 
 Landsstævne i Slagelse. Internationalt stævne i London. - Nordisk samarbejdsudvalg nedsættes. - Vejby Pedersen, Aalborg, vælges til revisor. Nye love drøftes, men man vedtager i det væsentlige at blive ved det bestående.  

 
1948 
 Landsstævne i Viborg. Nordisk stævne i Malmø- Sydslesvigs danske ungdomsforeningers 25 års jubilæum.  

 
1949 
 Landsstævne i Nykøbing Falster. - Internationalt stævne i Venezia. Første redegørelse fra frk. Anne Sofie Boesen Dreijer om dragtmønstre fremkommer. Fru V. Schwartzbach indvælges i styrelsen. Lederkursus på Grundtvigshøjskole ved Hillerød under Sv. Clemmensens ledelse.  

 
1950 
 Landsstævne i Haderslev. Nordisk stævne i Helsingfors. På hjemturen deltager man i Svenska Ungdomsringens stævne i Leksand. Danske folkedansere besøger engelske folkedansere i London. Første spillemandsstævne i Odense.  

 
1951 
 Landsstævne i Helsingør. Spillemandsstævne i Randers. Ledermøde på Salling Ungdomsskole. F.F.F.s 50 års jubilæum. Gudrun Jensen, Avnbøl, indvælges i styrelsen.  

 
1952 
 Landsstævne i Randers. Nordisk stævne i Oslo. Aase Meier fylder 70 år. Statsskovrider Poul Lorenzen (medlem af International Music Counsil) afløses af bibliotekar cand. mag. Erik Dal, København. Der afholdes otte formands- og ledermøder landet over sidst på året. Arne Bech og Johs. Balle nyvælges til styrelsen. Lederkurset afholdes for første gang på Den danske Husflidshøjskole i Kerteminde. Der var i alt 66 deltagere (dansere og spillemænd).  

 
1953
 Landsstævne i Flensborg. Besøg aflægges i Sønderho aftenen før sendemandsmødet i Esbjerg. Der afholdes syv formands- og ledermøder landet over den 22. november. Finn Jensen indvælges i styrelsen.  

 
1954 
 17. Nordiske Folkedansestævne og Danske Folkedanseres 25 års jubilæumsfest afholdes i København 26.-29. juni med ca. 2500 deltagere. Åbningshøjtidlighed og legestue i Rådhushallen. Gudstjeneste i Domkirken og opvisning Tivoli. Jubilæumskavalkaden på Frilandsmuseet og stadionfesten aflyses på grund af regn. Legestue i K.B. Hallen. Udflugt til Hillerød. Aftenfest med kavalkade og legestue i Frederiksberg Rådhushal.  

 
1955 
 Sendemandsmøde i Aalborg. A.Thyregaard forlader formandsposten og styrelsen og udnævnes til hædersformand. Arne Bech vælges til formand. R.Købke Rimmer ønsker at fratræde som medlem af styrelsen. C.Vejby Petersen indvælges og bliver kasserer. Thyregaard fortsætter som redaktør, og Gudrun Jensen bliver sekretær. Der fremsættes forslag om en kredsopdeling. Internationalt stævne i Oslo. Landsstævne i Odense. Et opvisningshold rejser til Sydafrika. H.H.Hansen, Danske Folkedanseres første æresmedlem, kursusleder, redaktør af Hjemstavnsliv m.m., er død..  

 
1956 
 Sendemandsmøde i Sønderborg. .S.Jørgensen nyvælges til styrelsen. Det vedtages at lade landsstævnerne bortfalde de år, hvor der afholdes nordisk stævne, og det foreslås i stedet at holde et kursus- eller hjemstavnsstævne. Højskolernes Håndarbejde er villig til at gå i samarbejde med Danske Folkedansere om dragter. Landsstævne i Næstved.  

 
1957 
 Der startes en indsamling til en mindesten på H.H.Hansens grav. Ungdoms- og Idrætsforeningerne deltager. Sendemandsmøde i Fredericia. Finn Jensen overtager kassererposten. Nordisk stævne i Karlstad. Ca. 100 danske deltagere. Dragtcentralen er oprettet og har til huse hos Højskolernes Håndarbejde i Kerteminde. H.H.Hansens minde på Jelling kirkegård afsløres 2. november.  

 
1958 
 Sendemandsmøde i Silkeborg. Landsstævne i Silkeborg. Afrika-filmen er færdig og tilbydes foreningerne for 10 kr. pr. forevisning. Formands- og ledermøder afholdes i forskellige kredse, hvor det måtte ønskes og , hvor to styrelsesmedlemmer vil være til stede. Aase Meier, medlem af den første styrelse, er død.  

 
1959 
 Sendemandsmøde i København. Arne Bech ønskede at fratræde som formand. C.F.Christiansen påtog sig hvervet for det kommende år, og hans mandat som almindeligt styrelsesmedlem står åbent dette år. Landsstævne i Roskilde. (Stævneemblem 8 kr.) Der arbejdes med planer om et hjemstavnsstævne på Als i 1960.  

 
1960 
 Sendemandsmøde i Vejle. Dines Skafte Jespersen vælges til formand. Medlemsbidraget hæves efter længere diskussion fra 1 kr. til 2 kr. Nordisk stævne i Helsingfors. 1500 deltagere, deraf 157 fra Danmark. Hjemstavnsstævne i Sønderborg. Frede Andersen, tidligere medlem af styrelsen, er død.  

 
1961 
 Sendemandsmøde i Odense.. Diskussion om eventuelt at søge statsstøtte og om økonomisk hjælp til lederuddannelse. Landsstævne i Nykøbing Falster. Rikskonsulent Niels Presto har efter indbydelse besøgt foreninger og skoler rundt i landet og undervist i svensk folkedans og spillemandsmusik.  

 
1962 
 Sendemandsmøde i Slagelse. Sv. Clemmensen ønsker ikke at fortsætte i styrelsen. Erling Hansen vælges i hans sted. Landsstævne i Sønderborg. TV-udsendelse fra stævnet. Program for et hjemstavnsstævne i Salling 1963 er fuldt udarbejdet.  

 
1963 
 Sendemandsmøde i Aarhus. Nordisk stævne i Oslo. 3500 deltagere, deraf 350 fra Danmark. I forbindelse med stævnet - busrejse til Noregs Ungdomslags landsstævne i Bodø. Hjemstavnsstævnet i Jebjerg må aflyses på grund af sygdom. Spillemandskredsen udsender “358”.  

 
1964 
 A.Thyregaard, Danske Folkedanseres hædersformand og formand gennem 19 år, er død 20. marts. Sendemandsmøde i Odense. C.F.Christiansen ønsker ikke genvalg til styrelse. Herman Meier Andersen indvælges og overtager samtidig redaktørposten. Kontingentforhøjelse for enkeltmedlemmer fra 3 kr. til 5 kr. Landsstævne i Holstebro. Danske Folkedansere deltager i rejsningen af et minde for A.Thyregaard på Salling Ungdomsskole. Til supplering af de tre hidtidige kurser, instruktionskurser i Snoghøj og Antvorskov og leder kurset i Kerteminde, oprettes nu et repetitionskursus i Viborg.  

 
1965 
 Sendemandsmøde i Roskilde. Medlemstal 4895, enkeltmedlemmer 319. Erling Hansen ser sig nødsaget til at udtræde af styrelsen, og i hans sted indvælges Peter Pedersen. Landsstævne i Holbæk. Der afholdes flere kurser i det nye hæfte “Nordisk Legestue”.  

 
1966 
 Sendemandsmøde i Holstebro. L.S.Jørgensen ønsker ikke at modtage genvalg til styrelsen. J.Skjold Jensen bliver indvalgt. Nordisk Folkedansestævne i Odense med op mod 4000 deltagere. (Stævneemblem 20 kr.) Lederkurset i Kerteminde udbygges.  

 
1967
 Sendemandsmøde i Skåde. Finn Jensen og Gudrun Jensen ønsker at udtræde af styrelsen. Arne K. Jensen og Jørn Heltoft indvælges. Det vedtages at arbejde hen mod oprettelsen af et “A.Thyregaards Mindefond”. Arne K. Jensen bliver foreningssekretær og Jørn Heltoft styrelsessekretær. Der er nu indført en regionsopdeling. Landsstævne i Aarhus. Finn Jensen antages som forretningsfører. R.Købke Rimmer, medlem af styrelsen og kasserer gennem 12 år, er død.  

 
1968 
 Der oprettes nu også et weekendkursus og et påskekursus. Sendemandsmøde i Ollerup. Som medlem af styrelsen afløses Herman Meier Andersen af Solvejg Meier Andersen. “A.Thyregaards Mindefond” er oprettet. Landsstævne i Haderslev. Spillemandskredsen fylder 25 år og holder jubilæumskoncert i Odense. Lederkurset i Kerteminde udbygges yderligere.  

 
1969 
 Sendemandsmøde i Skåde. Da Valborg Schwartzbach og C.Vejby Petersen ikke ønskede genvalg til styrelse, valgte Agnes Jørgensen og Ivan Pedersen. Et udvalg på fire medlemmer valgtes til varetagelse af arbejdet med børn. En folder er fremstillet til brug i foreningerne. Landsstævne i Hillerød. Det første kursus i dragtfremstilling bliver afholdt på Engelsholm.  

 
1970 
 Sendemandsmøde i Silkeborg. Kontingentforhøjelse for foreningsmedlemmer fra 2 kr. til 4 kr., for enkeltmedlemmer fra 5 kr. til 8 kr. Der fremstiles mærkater. Regionsopdelingen ændres til amtsopdeling. Nordisk stævne i Stockholm. 2500 deltagere, 350 fra Danmark. Et kursus til uddannelse af ledere af børnehold bliver oprettet.  

 
1971 
 Nytårskurset, der hidtil har været holdt på Antvorskov, flyttes til Try Højskole. Sendemandsmøde i Skåde. Finn Jensen trækker sig tilbage som forretningsfører, men fortsætter som bogholder. Ivan Pedersen bliver kasserer. Landsstævne på Bornholm - ca. 1500 deltagere. Lederkurset i Kerteminde udvides med et 4. hold. Svend Clemmensen, styrelsesmedlem og kursusleder gennem mange år, er død.  

 
1972 
 Sendemandsmøde i Vallekilde. J.Skjold Jensen ønsker ikke at forsætte som styrelsesmedlem, og i hans sted vælges Kristian Mouritzen. Landsstævne i Esbjerg.  

 
1973 
 Sendemandsmøde i Skåde. Nordisk Folkedanserstævne “Nordlek 1973” i Esbo ved Helsingfors. Deltagerantallet nåede op over 4000, deraf 800 fra Danmark. Nye vedtægter for “Danske Folkedanseres Dragtudvalg” udfærdiges. Sørine Thyregaard og Søren Hornbech, begge medlemmer af Danske Folkedansere's første styrelse, er afgået ved døden.  

 
1974 
 Sendemandsmøde i Skåde. Ændrede love for Danske Folkedansere samt vedtægter udarbejdet for børne- og ungdomsarbejdet. Landsstævne i Skagen. 3000 deltagere.  

 
1975 
 Sendemandsmøde i Skåde. Godkendelse af “Nordlek-Aftalen”, der fastlægger regler for samarbejdet mellem nordiske folkedansere og spillemandsorganisationer udarbejdet på nordisk møde i Ringe. Dines Skafte Jespersen forlader formandsposten og styrelsen og udnævnes til æresmedlem, Arne Jensen vælges til formand, og nyvalgt sekretær bliver Mia Sadolin Jørgensen. Landsstævne i Nykøbing Falster. Ekstraordinært nordisk stævne på Island “Isleik-75”. Ca. 300 deltagere, 41 fra Danmark. “Nordlek-Aftalen” underskrives på nordisk møde i Sverige.  

 
1976 
 Sendemandsmøde i Skåde. Kontingentforhøjelse til 10 kr. for foreningsmedlemmer, 20 kr. for enkeltmedlemmer og 3 kr. for børne- og ungdomsafdelingen. Det første stipendium fra “A.Thyregaards Mindefond” uddelt til Gudrun Jensen. Solvejg Meier Andersen udtræder af styrelsen og afløses af Kurt Jensen. Kjeld Geertsen bliver redaktør af Hjemstavnsliv. Et udvalg er nedsat til tilrettelæggelse af Danske Folkedanseres 50 års jubilæum. Nordisk stævne “Nordlek 76” i Trondheim. 6000 deltagere. Arne Bech udnævnes til æresmedlem. Johannes Balle, kursusleder og medlem af styrelsen gennem 24 år, er død.  

 
1977 
 Der oprettes et nyt lederkursus i Bjerringbro på linie med kurset i Kerteminde. Sendemandsmøde i Gerlev. Jørn Nødskov indvælges i styrelsen. Landsstævne i Tønder med 3565 deltagere. Tanker fremme om at oprette et kursus- og feriecenter. Danske Folkedansere, Spillemandskredsen og F.F.F. udgiver danse- og instruktionsbånd med tilhørende beskrivelseshæfte.  

 
1978 
 Sendemandsmøde i Skåde. Planerne om et kursus- og feriecenter må skrinlægges af økonomiske grunde. I stedet vedtages oprettelsen af en bygge- og anlægsfond. Nordisk seminar afholdes i Holstebro. Landsstævne i Svendborg, 3200 deltagere. Forrygende snestorm på årets sidste dage tvinger styrelsen til at aflyse nytårskurserne på Try og Snoghøj.  

 
1979 
 Sendemandsmøde i Skåde. Nordlek 79 - det 25. nordiske folkedanser- og spillemandsstævne - afholdes i Holstebro. For første gang deltager de to danske gymnastikorganisationer.  

 
1980 
 Den 16. april sendte landsforeningen en fødselsdagshilsen til Dronning Margrethe II, og hendes hofdame kvitterede med en tak. Sendemandsmøde i Viborg. Beslutning: Sendemænds rejser betales. Amtsledermøde i Skanderborg Landsstævne i Kalundborg (Vandstævne) 2700 deltagere. B&U stævner i Odder, Bjerringbro, Struer, Nyborg og Hejnsvig. Lederkurser i Kerteminde og på Nørgårds højskole i Bjerringbro, og B&U på Snoghøj Folkehøjskole. Dragtkursus på Engelsholm Instruktionskurser og efteruddannelse på Snoghøj Folkehøjskole, Try Landbrugsskole Stevns Ungdomsskole og i Viborg Gymnastikhøjskole. Dansk Amatør Teater Samvirke, landsrådsmøde på Herning Højskole. Valborg Schwartsbach døde i april, 71 år gammel.  

 
1981 
 Sendemandsmøde i Hvide Hus, Køge. Ivan Pedersen afløses i styrelsen af Bodil Johansen. Landsforeningen fik nye vedtægter. Amtsledermøde i Kolding. Landsstævne for dansere og spillemænd i Skanderborg med 3164 deltagere. Ungdomsstævne i Ringe. B&U stævner i Roslev, Aarhus, Fåborg, Lunderskov og Sønder Felding. Der blev afholdt to Lederkurser i Bjerringbro. Instruktions- og efteruddannelseskurser i Snoghøj, Stidsholt, Stevns Ungdomsskole, Viborg, Haslev og Snoghøj. Dragtkursus på Engelsholm Højskole. Alsingergården på Als oprettes som folkedanserhus. Der blev afholdt Polkakonference. Amtsleder Villy Johansen døde i september. Landsforeningens første formand Poul Lorenzen er død 94 år gammel.  

 
1982 
 Sendemandsmøde på Viborg Gymnastikhøjskole. Peter Petersen afløses af Bagge Clemmensen i styrelsen. Redaktørskift på Hjemstavnsliv: Kjeld Geertsen afløses af Aksel Kjærulff. Amtsledermøde i Næstved. For første gang afvikles både landsstævne og nordisk stævne samme år. Landsstævne for dansere og spillemænd i Kolding med ca. 2500 deltagere og NORDLEK i Gøteborg med 869 deltagere fra DF og DFS. Ungdomsstævne i Augustenborg og Hundested. B&U stævner i Glesborg-hallen, i Låsby, Egvad-hallen, Lyngehallen, Nibe, Korup-Ubberup og Billund. To Lederkursus på Nørgårds Højskole. Lederkursus i B&U på Snoghøj Folkehøjskole. Inspiration- og efteruddannelse på Snoghøj, Stidsholt, Stevns Ungdomsskole og Viborg Gymnastikhøjskole. Dragtudvalget præsenterer Dragtsiden i Hjemstavnsliv hver måned. Kursus i dragtsyningsteknikker på Engelsholm Højskole. Nanna Gandil ” The grand old lady” dør 89 år gammel.  

 
1983 
 Sendemandsmøde på hotel Nyborg Strand. Mia Sadolin Jørgensen bliver afløst af Inge-Lise Therkildsen. Det blev foreslået at bringe månedens dragtstykke i farver. Hjemstavnsliv skifter redaktør fra Aksel Kjærulff til Arne K. Jensen. Landsstævne i Næstved med 3600 deltagere. Ungdomstævner for B&U i Hejnsvig og på Bornholm. B&U børnestævner i Grenå, Møldrup, Middelfart, og Fredericia og Herning. Der arrangeres ”Spil sammen uge” med DATS. Der bliver arrangeret dragtkurser, på Engelsholm og på Nørgårds højskole. Nordisk dragtkursus i Herkules Pavillonen i København. Der afholdes igen 2 lederkurser på Nørgårds højskole. Instruktions- og efteruddannelse på Snoghøj, Stidsholt. Stevns, Viborg og Haslev. B&U Leder- og efteruddannelseskurser på Snoghøj. Kurt Jensen fylder 50 år og Henry Mark fylder 65 år. I anledning af Spillemandskredsens 40 års jubilæum, fortælles historien i korte træk i Hjemstavnsliv oktober 1983.  

 
1984 
 Sendemandsmøde på Viborg Gymnastikhøjskole. Frøken Karen Fischer Hansens rejselegat oprettes. I 1984 blev det besluttet, at Danske Folkedansere betaler sendemændenes rejse med billigste transportmiddel. Til det formål opkræves fremover et særskilt kontingent på 3 kr om året pr medlem. Amtsledermøde i Hillerød. Danske Folkedansere deltager i International Folk-Fest 84 i USA. Hjemstavnsliv udkommer i A4 format. Landsstævne for folkedansere og spillemænd i Viborg med 3674 deltagere. Isleik i Reykjavik med 30 deltagere fra Danmark. Ungdomsstævner i Thisted og I Brønshøj. B&U stævner i Holstebro, på Samsø, i Tommerup, Hadsten, Vordingborg, Dronninglund og i Esbjerg. To lederkurser i Bjeringbro. Inspirations- og efteruddannelse på Snoghøj, i Horsens, på Stevns Ungdomsskole, Viborg Gynastikhøjskole. B&U lederkursus på Snoghøj. Dragtkurser på Engelsholm og Bjerringbro. Danske Folkedansere opretter sekretariat i Østergade 29, Holstebro. Hjemstavnsliv udkommer på lydbånd som forsøg.  

 
1985 
 Sendemandsmøde på hotel Nyborg Strand. Jørgen Nødskov får hjemsted i Norge, og afløses i styrelsen af Ole Nicolajsen. Kristian Mouritzen foreslår at Hjemstavnsliv gøres permanent som medlemsblad for medlemmer i DF og DFS. Amtsledermøde i Thisted. Landsstævne for folkedansere og spillemænd i Frederiksværk med 2265 deltagere. Nordlek i Åbo med 1108 deltagere fra Danmark. Ungdomsstævne i Århus. B&U stævner i Skanderborg, Hornslet, Viborg, Lemvig, Hillerød, Kolding og Munkebo. To lederkurser på Bjerringbro Højskole. På Stevns Ungdomsskole, der fylder 90 år, afholdes et inspirationskursus for DF. Andre inspirations- og efteruddannelseskurser afholdes på Snoghøj, i Horsens, samt på Ryttergården i Ballerup. B&U afholder nordisk seminar, og lederkursus på Snoghøj. Dragtkurser på Engelsholm og i Bjerringbro. Per og Pia udgiver nyt hæfte ”Dansebeskrivelser” med 55 gamle folkedanse. Landsformand Arne K. Jensen fylder 60 år  

 
1986 
 Sendemandsmøde på hotel Nyborg Strand. Arne K. Jensen ønsker ikke at fortsætte som landsformand, og afløses af Jørgen Heltoft. Poul Larsen vælges til styrelsen. Amtsledermøde i Sønderborg. Landsstævne for dansere og spillemænd i Thisted. Ungdomsstævner i Viborg og i Store Heddinge. B&U stævner i Silkeborg, Holeby, Gudme, Spjald, Sæby og Vejen. Kursus 1 og 2 på Nørgårds højskole i Bjerringbro. B&U lederkursus på Snoghøj. Inspirations- og efteruddannelseskurser på Snoghøj, Borris Landbrugsskole, I Viborg og på Stevns Ungdomsskole. Dragtkurser i Bjerringbro og på Engelsholm. Nørgårds Højskole i Bjerringbro, der nu rummer både lederkurser og dragtkursus, kan fejre 10 års jubilæum som kursussted for Landsforeningen Danske Folkedansere. F.F.F. fylder 85 år. Arne Bech fylder 75 år. Kristian Mouritzen bliver 60 år. B&U kursusleder Mads Andersen fylder 50 år. Spillemand Herluf Vad Thomsen fylder 85 år  

 
1987 
 Sendemandsmøde på hotel Nyborg Strand. Ib Jensen vælges til styrelsen. Balles mindefond ophæves, og restbeløbet indsættes i Thyregårds mindefond. Et portræt af Balle udført som træskærerarbejde ophænges på Snoghøj Folkehøjskole. Amtsledermøde i Odense. Landsstævne for dansere og spillemænd i Sønderborg. Stævnedeltagerne dansede på havnen for Dronning Margrethe og Prins Henrik, da de ankom til Sønderborg med kongeskibet Dannebrog. Nordisk Ungdomsstævne i Odense. B&U stævner i Randers, Struer, Bogense, på Mors, i Horsens og på Bornholm Nordisk seminar for B&U og spillemænd. B&U lederkursus på Snoghøj. Lederkursus 1 og 2 på Bjerringbro. Inspirations- og efteruddannelseskurser på Snoghøj, Stevns Ungdomsskole, Borris Landbrugsskole, Viborg Gymnastikhøjskole og på Ryttergården Pederstrup i Ballerup. Dragtkurser på Engelsholm og Bjerringbro. ”Sving egen”, 40 danske folkedanse udkommer. Spillemand Christian Jensen, Gallehus fylder 85 år. Spillemand Herluf Vad Thomsen dør i februar, 86 år gammel.  

 
1988 
 Sendemandsmøde på hotel Nyborg Strand. Der oprettes arkiv for Danske Folkedansere i Holstebro. Danske Folkedansere optages i Dansk Idrætsforbund. Amtsformandsmøde på Bornholm. Landsstævne i Odense for dansere og spillemænd med 3500 deltagere. Nordlek i Bergen med 5000 deltagere, heraf 1000 fra Danmark. Ungdomsstævner i Åbenrå og i Svebølle. B&U stævner i Brande, Årslev, Karup, Karlebo, Århus og Varde. Lederkursus for voksenledere på Nørgårds Højskole, Inspirations- og efteruddannelse af ledere på Snoghøj, Stevns, Borris, Ryttergården og i Viborg på Gymnastikhøjskolen. B&U-lederkursus på Snoghøj. Dragtkursus på Engelsholm. Arrangementer i forbindelse med 200-året for Stavnsbåndets ophævelse. Spillemand Henry Mark bliver 70 år. Spillemand Christian Jensen (Langemand), Gallehus dør 11. august 86 år gammel. Æresmedlem og tidligere landsformand Dines Skafte Jespersen dør den 5. dec., 83 år gammel. Forstander Aksel Kjær på Nørgårds højskole dør, kun 57 år gammel.  

 
1989 
 Sendemandsmøde på hotel Nyborg strand. Bagge Clemmensen afløses af Erik Holst Hansen. Danske Folkedansere deltager i IOV kongres i Tyrkiet. Amtsformandsmøde på Kongstrup Møllekro ved Holbæk. Landsstævne på Bornholm for folkedansere og spillemænd. ISLEIK 89 med 29 dansere og 2 spillemænd fra Danmark, og 260 deltagere i alt. Nordisk venskabsby-festival i Thisted. Der afholdes 60-års jubilæumsstævne i hvert amt. B&U stævner i Ikast, Stoholm, Ejby, Rønnede og Langå samt i Vejle. Dragtkursus på Engelsholm. Landsforeningen kunne fejre 60 års jubilæum den 20. oktober. Lederkursus på Nørgårds højskole. Ole Juul tiltræder som ny forstander, med hans hustru Gitte som sekretær. Inspirations- og efteruddannelse på Snoghøj, Stevns, Borris Landbrugsskole, Sæby Fritidscenter, på Ryttergården i Ballerup og på Viborg Gymnastikhøjskolen. Rejselederkursus på Rødding Højskole. B&U lederkursus på Snoghøj. Ungdomsstævne i Frederiksværk. Kristian Mouritzen bringer klip fra Danske Folkedanseres historie gennem 60 år i Hjemstavnsliv, okt. 1989 side 228, nov. Side 252, dec. side 276, samt i feb. 1990 side 36. Kirsten Ørgaard Nielsen ansættes på sekretariatet som afløser for Linda Larsen. Revisor Johannes Harrestrup fylder 75. Æresmedlem Arne Bech dør den 9, januar 77 år gammel. Forstader på Viborg Gymnastikhøjskole Arne Knudsen dør 65 år gammel. Tidligere styrelsesmedlem Carl Vejby Pedersen dør i december  

 
1990 
 Sendemandsmøde på hotel Nyborg Strand. Kristian Mouritzen afløses på kassererposten af Poul Larsen. Carin Ekstrøm afløser Inge-Lise Therkildsen i styrelsen. Der afholdes Ide- og Fremtidskonference i Horsens. Amtsformandsmøde i Vejle. Landsstævne i Holbæk med deltagelse af 2890 voksne og 126 børn, 1350 til stadonopvisning og 1410 i amtsopvisninger. Der var oprettet 927 campingenheder og 431 skolelogi. Der deltog 124 aktive spillemænd. Ungdomsstævne i Brørup og i Sdr. Felding. B&U stævner i Hvide Sande, i Fåborg, i Thisted, i Slagelse, i Ørting og i Brørup. Lederkursus på Nørgårds højskole. Inspirationsog efteruddannelse på Snoghøj, Stevns, Borris, Ryttergården i Balleup, Gymnastkhøjskolen i Viborg og på Sæby Fritidscenter. Der blev afholdt Nordisk Forskningsseminar på Kolle Kolle kursuscenter. B&U lederkursus på Snoghøj. Kursusleder igennem 16 år Mads Andersen og Birgit fejrede sølvbryllup dette år. Dragtkurser i Bjerringbro og Engelsholm. Efteruddannelse i dragtarbejde i Odense og på Korsør Vandrerhjem. Bent Glentvor, Internationalt udvalg, fylder 70. B&U-kursusleder Vilhelm Andersen, Roskilde dør 77 år gammel.  

 
1991 
 Sendemandsmøde på hotel Nyborg Strand.Kristian Mouritzen og Agnes Jørgensen modtager ikke genvalg. Nye styrelsesmedlemmer blev: Gitte Nødskov og Ingrid Krog. Amtsformandsmøde i Ålborg. Nordlek i Vejle med 9000 deltagere fra de nordiske lande. Ungdomsstævner i Virum-Hvam, Give og i Odense. B&U stævner i Fjordager, Holstebro, Sakskøbing, Silkeborg og i Allerød. Lederkursus på Nørgårds højskole. Pensionistlederkursus på Viborg Gymnastikhøjskole. Foreningslederkursus i Nordjylland, Sønderjylland og øst for Storebælt. Inspirations- og efteruddannelses kurser på Snoghøj, Stevns, Borris, på Ryttergården og i Viborg på gymnastikhøjskolen. Kursus for pensionistledere og inspirationskursus på Uldum højskole. B&U lederkursus og efteruddannnelse på Snoghøj. Dragtkursus på Engelsholm, og efteruddannelse i Korsør. Nordisk dragtseminar blev afholdt. Der blev fremstillet en billedserie med 111 billeder af folkedragter fra hele Danmark. I maj fejrede medlem af dragtudvalget Anne-Margrethe Joensen og hendes mand Jørgen Joensen sølvbryllup. Karen Withen, Århus, tidligere Sønderborg er død. Tidligere styrelsesmedlem Jens Skjold Jensen døde i maj.  

 
1992 
 Sendemandsmøde på hotel Nyborg Strand. Inger Nielsen overtager redaktørposten af Hjemstavnsliv ved årsskiftet efter Arne K. Jensen. Carin Ekstrøm afløser Jørn Heltoft som formand for DF. Erik Holst Hansen udgår af styrelsen. Ernst Pedersen og Klaus Bolø vælges til styrelsen. DF siger farvel til Salling bogtrykkeri, efter 40 års samarbejde, og Hjemstavnsliv trykkes i Jelling. Formandsmøde i Nakskov. Landsstævne i Ålborg. Første B&U landsstævne i Middelfart. Ungdomsstævne i Køge. Nordisk B&U stævne i Lathis i Finland. B&U stævner i Hejnsvig, i Grenå, og i Køge. Lederkursus i Bjerringbro, Inspirations- og Efteruddannelse på Snoghøj, på Stevns, i Borris, på Ryttergården, og på Uldum Højskole. Pensionist uddannelse på Uldum Højskole. Nordisk Symposium om dansemedicin i Oslo. Polskan i Norden på Åland. B&U lederkurser og efteruddannelse på Snoghøj. Dragtkursus på Engelsholm. Dragt-efteruddannelse på Tønder Vandrehjem. Kniplings- festival i Tønder. En gruppe fra DF, med styrelsen i spidsen, rejser jorden rundt og giver opvisninger. Danske Folkedragter på Massey Ferguson kalender 1992. KLO udsender katalog over 3000 lydbøger for blinde. Instruktør på B&U kurser Karen Hansen fylder 50. Anne Birthe Jakobsen (Fie) fylder 50. Erik Holst Hansen fylder 60. Tidligere styrelsesmedlem Gudrun Jensen dør 31. januar 82 år gammel. Spillemanden Ebbe Friis Wind, kendt fra Kerteminde-kurserne er død.  

 
1993 
 Sendemandsmøde i Odense Kongrescenter. ”Sving egen” genoptrykkes, og en 13´er til musiktimen udkommer. Amtsformandsmøde i Herning. Landsstævne i Nakskov. ISLEIK 93 afholdes. 30. Europiade i Horsens med 6000 deltagere. Ungdomsstævne i Sønderborg. B&U stævner i Hundested, Skive, Skanderborg, Egvad, Fredericia, og Gislev. Eidsiva Fylkeslaug i Norge afholder Nordisk Barneleik. Lederkursus på Nørgårds Højskole. Inspiration-og efteruddannelse på Snoghøj, på Stevns, på Ryttergården og på Uldum Højskole. Foreningsleder kursus i Korsør og i Århus. Pensionist lederkursus på Uldum Højskole. Dragtkursus på Engelsholm Bent og Edel Glentvor (Fnuggerne) fejrer guldbryllup. Bent var i mange år med i Internationalt udvalg. Poul Bolving, kendt fra mange landsstævner er død i januar. Medlem af det første B&U udvalg Grethe Jønsson er død i december.  

 
1994 
 Sendemandsmøde i Odense Kongrescenter med 205 sendemænd. Associeringsaftale med Damarks Sportsdanserforbund, der betyder mulighed for tipsmidler fra Dansk Idrætsforbund. Amtsformandsmøde i Tønder. Landsstævne i Herning med 2200 deltagere. Gallaaften i Herning Hallen. NORDLEK i Linkøbing med 4.500 deltagere. Pensioniststævne på Bornholm. B&U stævner i Borris, Nr. Åby og Grindsted. B&U landsstævne i Kalundborg. Foreningslederkurser i Vejle, Vordingborg, Nyborg og Fredericia. Pensionist-lederkursus på Ringe Fri- og Efterskole. Inspirations- og Efteruddannelse på Snoghøj, Stevns, Ryttergården, Engelsholm og i Borris. B&U lederkursus og Efteruddannelse på Snoghøj. Ungdomsstævne i Lillerød. Dragtkursus på Engelsholm for 25. gang. Efteruddannelse i dragtsyning på Korsør Vandrehjem. Tidligere styrelsesmedlem Mia Sadolin Jørgensen dør i januar.  

 
1995 
 Sendemandsmøde i Odense Kongrescenter med 260 sendemænd. I Styrelsen afløser Poul Erik Jensen Ernst Pedersen, der ikke ønskede genvalg. DF,s sekretariat flyttes fra Holstebro til Odense. Amtsformandsmøde i Birkerød. Landsstævne i Tønder. Pensionist stævne på Bornholm. Ungdomsstævne i Varde. BARNLEK 95 i Gjøvik, Norge. B&U stævner i Brudager, på Stevns, i Viborg, Aulum, Horsens og Gudme. Lederkursus i Bjerringbro. Hoftur på slottet afholdes på Engelsholm. Inspirationskursus afholdes i nytåret på Snoghøj, hvor det har været afholdt siden 1919. Inspirations- og efteruddannelse afholdes på Snoghøj, på Engelsholm, på Stevns, hvor DF har holdt til siden 1979, og skolen kan fejre 100 år., samt på Borris Landbrugsskole. Pensionist leder kursus i Ringe. Foreningsleder kursus i Bjerringbro. B&U lederkursus på Snoghøj. Dragtkursus på Engelsholm. Efteruddannelse i dragsyning på Tønder vandrehjem og i Korsør vandrehjem. Per og Pia udgiver 3 gamle selskabsdanse fra 1800-tallets balsale Lokalforeningerne holder åbent hus til fordel for Hjerteforeningen. Tidligere mangeårige danseleder på Snoghøj og i Viborg, Irene Kjeldsen fylder 70. Folkedansens Grand old Lady, Ragna Tang fylder 80.  

 
1996 
 Sendemandsmøde på hotel Interscan Fåborg Fjord. Landsstævne i Birkerød, hvor Dronning Margrethe II deltager og modtager en Rømødragt som gave. Pensionist træf i Svendborg. Ungdomsstævne i Bjerregrav. Børnelandsstævne i Sønderborg. B&U stævner i Vildbjerg, i Birkende, i Sakskøbing og i Århus. Lederkursus på Nørgårds Højskole i Bjerringbro. Pensionist instruktør uddannelse på Ringe Fri-og Efterskole. 14 dages sommerkursus på Snoghøj. Hold V på Bjerringbro undervises i seværdige opvisninger. Idé konference om pensionist-folkedans i Århus. Inspirations- og efteruddannelse på Engelsholm, på Stevns, på Balle Fri- og Efterskole og på Haslev Efterskole. Foreningslederkursus ! i Farum, i Vejle og på Nyborg Vandrehjem. B&U leder- og efteruddannelses- kursus fejrer 25 års jubilæum på Snoghøj. Dragtkursus på Engels-holm og Efteruddannelse på Korsør Vandrehjem. Danse- og Musikhistorie på Rebild Spillemandsmuseum. Dansk Idrætsforbund fejrer 100 år. DF tilmelder sig European Folk Culturel Organization EFCO. Mads Andersen, B&U lederkursus fylder 60. Kristian Mouritzen fylder 70.  

 
1997 
 Sendemandsmøde på hotel Pejsegården i Brædstrup. Ingrid Krog afløses i styrelsen af John Jensen. For første gang uddeles en nystiftet initiativpris. Valget faldt på Ernst Pedersen, Esbjerg. Landsstævne i Århus. NORDLEK i Wasa. Ungdomsstævne i Øster Bjerregrav og i Tårnby. B&U-stævner i Odense, Esbjerg, Låsby og i Brande. Lederkursus i Bjerringbro. Foreningslederkursus i Randers og Omegn og i Ringsted. Inspirations og efteruddannelse på Snoghøj til nytår for 75. gang. Desuden på Stevns Ungdomsskole og på Engelsholm. 14 dages vinterkursus i Bjerringbro og 14 dages sommerkursus på Snoghøj. Ældre Folkedanseinstruktionskursus i Roskilde og på Ringe Fri og Efterskole. Kursus for danse og musikhistorie i København. B&U leder- og efteruddannelse på Snoghøj. Kom i gang-kursus på Flemming Efterskole, Horsens. Dragtkursus på Nørgårds Højskole, Bjerringbro, og efteruddannelse på Herning Vandrerhjem. Karen Hansen og Ole Hagedorn, kendt fra Snoghøj holder sølvbryllup. Landsformand Carin Ekstrøm fylder 50. Martin Søballe, Internationalt udvalg fylder 50. Ole Nikolajsen fylder 50. Gudrun Skafte Jespersen fylder 90. Kr. Mouritzen og Rita fejrer Guldbryllup. Kr. Mouritzen dør i juli. En meget kendt spillemand, Niels de Fries, er død. Gudrun Andresen, en meget vigtig støtte i dragtarbejdet, dør i august.  

 
1998 
 Sendemandsmøde på hotel Pejsegården i Brædstrup. Preben Rasmussen, Roskilde Amt får Danske Folkedanseres Initiativpris. Landsstævne i Svendborg. ISLEIK 98 i Reykjavik. Træf for ældre folkedansere i Sønderborg. NORDUNG stævne i Ulstrup. Ungdomsstævne i Hedens hovedstad, Herning. BARNLEK 98 i Ringsted. B&U stævner i Struer, Middelfart, Haderslev, og Hundested. Danse- og musikhistorie i Odense. Lederkursus på Nørgårds Højskole i Bjerringbro. Ældre folkedanserinstruktør-kursus i Ringe Fri- og Efterskole. Foreningskursus I og II i Odense. Inspirations- og efteruddannelse på Snoghøj, Balle Fri- og Efterskole, på Engelsholm Højskole og Haslev Efterskole. Inspirationskurser for Ældre- folkedansere i Viborg og i Ringsted. 14 dages sommer kursus for ældre i Bjerringbro, og 14 dages folkedansekursus på Højskolen Marienlyst. B&U leder- og efteruddannelse på Snoghøj. Dragtkursus i Bjerringbro og efteruddannelse på Korsør vandrerhjem. Landsforeningens revisor i mere end 30 år, Johannes Harrestrup dør 84 år gammel.  

 
1999 
 Sendemandsmøde på hotel Pejsegården i Brædstrup. Lone Schmidt afløser Poul Larsen i styrelsen. Poul udgår efter eget valg. Design manualen ”PR trin for trin” udsendes til alle foreninger. Initiativpris til Esbjerg Folkedanserforening. Amtsformandsmøde i Esbjerg. Landsstævne i Haderslev. EXPO`99 i Korea med deltagelse af landsforeningens styrelse. Ungdomsstævne i Århus. B&U stævner i Årslev, Brørup, Grenå, og Hvide Sande. Foreningslederkursus III. Start på Langå station. Lederkurser på Nørgårds Højskole i Bjerringbro. Efteruddannelse og inspirationskurser på Snoghøj, Rødding, Høng og Engelsholm. Ældre folkedanse instruktør på Ringe Fri- og Efterskole. 14 dages dansekursus i Bjerringbro. 14 dages kursus på Marienlyst 14 dages sommerkursus på Snoghøj. Ældre-træf på Sæby Vandrehjem. B&U lederkursus og efteruddannelse på Folkehøjskolen i Snoghøj. Temadag for instruktører og træf for ældre folkedansere. Dragtkursus på Nørgårds Højskole i Bjerringbro. Danse- og Musikhistorie kursus afholdes i Hogager folkemusik hus. Landsformand Carin Ekstrøm fejrer sølvbryllup med sin mand Jan Ekstrøm. Landsforeningens mere end 30 årige revisor Niels Sædholm dør 78 år gammel.  

 
2000 
 Sendemandsmøde på Hotel Pejsegården i Brædstrup. Ture Andersen vælges til styrelsen som afløser for Inger Nielsen, der ikke ønskede genvalg. Inger Nielsen fortsætter som redaktør af Hjemstavnsliv. Landsstævne i Esbjerg. I musikhuset præsenteres ”Dansens Magi”. Nordlek 2000 afholdes i Stavanger. Europiade i Horsens med 6000 deltagere. Ungdomsstævne i Rødovre. Børne- og spillemandsstævne på Bredsten skole. B&U stævner i Skanderborg, Herning og Hjallese, B&U landsstævne i Hejnsvig. Lederkurser på Nørgårds Højskole i Bjerringbro. Danse- og musikhistorisk kursus i Vordingborg. Inspirations- og efteruddannelse i Rødding, på Stevns, på Høng Landbrugs-skole, og på Engelsholm Højskole. Træf for ældre folkedansere i Esbjerg. 14 dages efterårskursus på Pensionisthøjskolen i Marienlyst. Lederkursus for ældre i Ringe. 14 dages ældre kursus i Bjerringbro. 14 dages sommerkursus på Snoghøj. B&U leder og efteruddannelseskursus på Rødding højskole. Dragtkurser i Bjerringbro, og efteruddannelse på Korsør Vandrehjem. NOFOD 2000, en sammenslutning af danseforskere fra hele norden, afholder konference i København. Danske Folkedansere udgiver en sangbog med nodehefte. Per og Pia udgiver to nye hefter med henholdsvis 27 og 28 dansebeskrivelser. DF arrangerer dans i forbindelse med ind vielse af Øresundsbroen. Dans i København ved Dronning Margrethe II's 60 års fødselsdag 16. april. Det blev også kaldt ”Dragtens dag”.Dansens dag 19. august, for alle danseformer under DIF. DF's repræsentant i IOV, Bent Glentvor fylder 80 år. Redaktør af Hjemstavnsliv Inger Nielsen fylder 60 år. Børge Petersen, Nørresundby, der ved testamente efterlod sine værdier til Danske Folkedansere, dør den 28. maj, 58 år gammel  

 
2001 
 Sendemandsmøde på hotel Pejsegården i Brædstrup. Formanden Carin Ekstrøm ønsker ikke genvalg. Desuden ønsker Ole Nikolajsen, Arne Rasmussen og John Jensen ikke genvalg. Gitte Nødskov vælges til formand, og til styrelsen vælges Henning Skov, Hans Skou, John Dalgaard samt Arne Munkgaard, som formand i B&U-udvalget. Initiativpris til initiativgruppen bag ”Dansens Magi”., Bent og Birthe Melvej, Jan Ekstrøm, Lis Kaa og Helle Larsen. Lise Gjedsted afløser Merethe Normand på sekretariatet i august. Amtsformandsmøde i Silkeborg, hvor alle amtsrepræsentanter var inviteret for første gang. Landsstævne i Ballerup. Barnlek på Island i Reykjavik. Ungdomsstævne i Ebberup på Fyn. B&U stævner i Taulov, Store Heddinge, Korsør og Langå. Danse- og Musikhistorisk kursus afholdes på Snoghøj. Lederkurser på Bjerringbro. Inspirations- og efteruddannelse på Snoghøj, Høng Landbrugsskole, Rødding Højskole, Stevns og Engelsholm. 14 dages kursus på Snoghøj, og 14 dages kursus på Marienlyst. Træf for ældre folkedansere i Kalundborg. B&U lederkursus og efteruddannelse på Rødding Højskole. Dragtkurser i Bjerringbro. Kniplings festival i Tønder. DF modtager på Valdemarsdag, prisen ”Årets Valdemar”, for at værne om Dannebrog. Oldermandslauget besøger Hirsholmene og Dines Skafte Jespersens grav. Den kendte spillemand fra Snoghøj, Ole Hagedorn dør i januar. Spillemanden Knud Ager, Sønder Felding bliver 70 år.  

 
2002 
 Sendemandsmøde i Bjerringbro med 155 stemmeberettigede sendemænd. Amtsformandsmøde i Ringsted. For første gang blev der afholdt Danmarksmesterskab i folkedans i Odense. Børge Petersens vandrepokal tildeles vinderne. Tuborgfonden bevilger 10.000 kr til arrangementet. Landsstævne i Silkeborg med over 2000 deltagere og borgerligt bal i Lunden. Nordlek i Havleikur på Færøerne. Folkedanseforskning i Norden afholder 25 års jubilæumsseminar på Etnologiska Institutionen ved Gøteborg universitet. Kursus i svenske og norske Polskaer i Stockholm. Lederkurser på Nørgårds Højskole i Bjerringbro. Danse- og musikhistorisk kursus på Spillemandsmuseet i Rebild. Inspirations og Efteruddannelse på Snoghøj, Stevns Ungdomsskole, Høng Landsbrugsskole og Engelsholm. Familiekursus på Bjerringbro. 14 dages vinterkursus for ældre på Nørgårds Højskole. 14 dages sommerkursus på Snoghøj. Ældre-instruktørkursus i Ringe. Træf for ældre folkedansere i Svendborg. B&U lederkurser i Rødding Højskole. Efteruddannelse af B&U ledere aflyst på grund af manglende tilslutning. Dragtkurser i Bjerringbro. Efteruddannelse på Korsør Vandrehjem. Preben Rasmussen, fejrer 25 års jubilæum som meget aktiv amtsformand i Roskilde amt. Gerda Madsen, Odense, medstifter af B&U udvalget fylder 70 år. Bent Glentvor, tidligere medlem af Internationalt udvalg, dør i maj  

 
2003 
 Sendemandsmøde i Bjerringbro med 156 stemmeberettigede sendemænd. Hans Skou og Poul Erik Jensen ønsker at udtræde af styrelsen udenfor tur. Valgt til styrelsen blev Inge Sølling for tre år, og Lars Boye Petersen for et år. Rita Mølgaard ønskede ikke genvalg til revisor. Valgt blev Arne Linjordet for to år. Hanne Bording Adams modtager initiativprisen på 5.000 kr. for sit store arbejde for folkedans i folkeskolen. Lise Gjedsted fra sekretariatet afløser Inger Nielsen som redaktør af Hjemstavnsliv. Møde for amtsrepræsentanter i Skive. Danmarks-Mesterskab i Folkedans afvikles for andet år i Odense i maj. Nordlek i Næstved. Ingen landsstævne. Ungdomsstævne i Sønder Felding. B&U stævne i Viby Sj. Kursus for danse- og musikinteresserede i Flensborg. Lederkurser på Nørgårds Højskole i Bjerrigbro. Ældrefolkedanseinstruktør- og dansekursus i Ringe. Træf for ældre folkedansere i Tisvildeleje. Inspirations- og efteruddannelse på Snoghøj, Rødding, Høng, Stevns og Engelsholm. 14 dages vinterkursus og familiekursus i Bjerringbro, 14 dages folkedans på Bornholms Højskole, på Snoghøj og Marielyst. B&U leder og efteruddannelseskursus på Rødding Højskole. Nordisk dragtseminar på Skelskør Folkehøjskole. Dragtkurser i Bjerringbro. Efteruddannelse på Korsør Vandrehjem. Danske Folkedanseres Spillemandskreds fejrer 60 års jubilæum i Borris. Danske Folkedanseres revisor Erik Jønsson og Britta fejrer sølvbryllup. En kendt folkedanseleder, Ragna Tang dør. Gudrun Skafte Jespersen dør i marts, 96 år gammel. Inger Hansen, Yding, kendt fra dragtarbejdet, dør i marts 79 år gammel  

 
2004 
 Ifølge en beslutning på sidste års sendemandsmøde, afholder landsforeningen fremover Årsmøde, og det afholdes på hotel Pejsegården i Brædstrup. igen i 2004. Møde for amtsrepræsentanter i Fredericia. Dommerkursus 1 og 2 afholdes for dommere til Danmarksmesterskab i folkedans. Danmarksmesterskab i folkedans afholdes for 3. gang i Odense. Landsstævne i Skive. Isleik 2004 i Reykjavik. Ungdomsstævne på Nord-Als. B&U stævne i Spjald. Foreningslederkursus I afholdes i Hedehusene og i Horsens. Lederkurser for folkedansere og spillemænd i Bjerringbro.efter et nyt koncept. Kursus for musik- og danseinteresserede i Hundested. Inspirations- og efteruddannelse i Rødding, i Høng, på Snoghøj og på Engelsholm. 14 dages vinterkursus på Nørgårds Højskole for ældre folkedansere. 14 dages sommerkursus på Snoghøj. 14 dages efterårskursus på Marienlyst. Forårstræf for ældre folkedansere i Tisvildeleje. Efterårstræf for ældre folkedansere i Storstrøms amt. Familiekursus på Nørgårds Højskole. B&U-efteruddannelse på Rødding Højskole. Dragtkurser og efteruddannelse på Nørgårds Højskole. Dragtudvalget holder barselsgilde for buksebogen. Dragtudvalget syr en dragt til prins Henrik. Danske Folkedansere afholder reception i Idrættens hus i anledning af 75 års jubilæet. Danske Folkedanseres tidligere styrelsesmedlem og forretningsfører, Finn Jensen, Horsens dør 14. januar 82 år gammel.   


2015
På årsmødet der blev afholdt i Middelfart i April måned blev det besluttet at foreningen skiftede navn fra Landsforeningen Danske Folkedansere til Folkedans Danmark pr. 1. august 2015.


Der arbejdes i øjeblikket på at få opdateret denne historiske oversigt.